Höflichkeit – تربیت

برای یک لبخند و ی یک سلام مودبانه همیشه موجود میباشد.

بایدها
نبایدها
هنگام آشنای ما مردان و زنان دست دادن , و در چشمان طرف مقابل نگاه کردن.بدون گفتن یک کلمه و یا سلام و خدحافظ گفتن, آمدن و رفتن.
هنگام آشنای ما مردان و زنان دست دادن , و در چشمان طرف مقابل نگاه کردن.توهین کردن در صورت به وجود آمدن مشکلات با همکاران.

بازگشت به نمای مجموعه